Meny

Logga in!

Är du inte registrerad än? Anmäl dig till Handbollsjakten nu!

Hjälp! Jag har glömt mitt lösenord!

Personuppgiftspolicy

Godkännande av hantering av personuppgifter kopplade till Handbollsjakten samt av upplåtelse av upphovrätt.

Genom det intygande som lämnas av pedagog eller tränare innan uppladdning av filmen/bilder i ”Mina sidor” bekräftas:

Personuppgiftspolicy Handbollsjakten

Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter om dig som vi behandlar inom ramen för projektet Handbollsjakten.

Handbollsjakten respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd.

Personuppgiftsansvarig är Tetra Pak Sverige AB, org nr 556054-4735, som ingått personuppgiftsbiträdesavtal med Strobilus AB, org nr 556894-4291, som utför arbete för Tetra Pak Sverige AB:s räkning avseende Handbollsjakten.

De kategorier av personuppgifter vi samlar in

Handbollsjakten registrerar och behandlar personuppgifter för de personer som Handbollsjakten har en relation till, som förekommer på bilder eller övrigt material som publiceras av oss, eller som vi av andra anledningar vill informera om vår verksamhet. ”Personuppgifter” är uppgifter som vi kan använda för att identifiera dig eller som i övrigt kan härledas till dig.

Vi samlar in de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du kommunicerar med oss via e-mail eller andra kanaler, när du skickar in material till oss, anmäler dig till tävlingen, registrerar dig för ev. nyhetsbrev eller deltar i utvärdering av Handbollsjakten.

De uppgifter som det kan handla om är:

Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att vi ska kunna kommunicera med dig, skicka nyhetsbrev och skicka annan information kopplat till administreringen av tävlingen. Bilder och filmer som pedagoger/tränare laddar på ”Mina sidor” kommer vi att använda för att sprida Handbollsjaktens budskap som är att väcka uppmärksamhet och engagemang kring Handboll och återvinning av förpackningar i sociala medier såsom Facebook och Instagram, Tetra Paks hållbarhetsredovisning samt annan kommunikation om tävlingen.

Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för någon tredje part. Dock kommer bilder och filmer som publiceras enligt ovan vara tillgängliga för tredje part i de kanaler där de publicerats.

Vi kan komma att dela information med våra underleverantörer och samarbetspartners för de ändamål som anges nedan.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att höra av dig till oss på Handbollsjakten.

Hur vi kan komma att dela de uppgifter vi samlar in

Bara de personer (innefattande personer hos samarbetspartners/underleverantörer) som, för ovan angivna ändamål, behöver behandla personuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. Vid publicering i sociala medier och andra kanaler enligt vad som framgått under rubriken ”Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar” ovan kommer informationen att vara tillgänglig för tredje man. Vi kan behöva ge leverantörer och underleverantörer tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för vår räkning.

Lagring

Dina personuppgifter såvitt avser skolans/föreningens namn, kommun, adress, postnummer och postort, pedagogens/tränarens för- och efternamn, e-postadress samt telefonnummer till arbetsplatsen, skapat lösenord, beteckning på klass/lag, samt antal barn/elever kommer att lagras för de ovan angivna ändamålen så länge vi har en verksamhetsrelaterad anledning att kontakta dig. Du har möjlighet att avregistrera dig från att få information, material och inbjudningar från oss. Om du väljer att avregistrera dig kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för ovan angivna ändamål och radera dina personuppgifter från vårt kontaktsystem.

Personuppgifter såvitt avser filmer och bilder (samt information om vilken skola/klass/grupp/lag som medverkar i filmen eller bilden) kommer dessa att lagras så länge sådana uppgifter bedöms relevanta för att sprida information om tävlingen, dock längst i fem år.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Vi välkomnar frågor och kommentarer från dig. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia på dem. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi är oförmögna att tillhandahålla information, material och inbjudningar såsom beskrivs ovan. Du har även rätt att få ut personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig part.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@handbollsjakten